Sandvikenhus

Om kameraövervakning

Så här arbetar vi med kameraövervakning i våra fastigheter.

Behandling av personuppgifter vid kameraövervakning

Sandvikenhus använder sig i vissa fall av kameraövervakning för att skapa trygghet för våra hyresgäster. Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar vilket beskrivs nedan. Vid kameraövervakning sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker, på berörd plats.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden som Sandvikenhus utgår ifrån vid kameraövervakning är Berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan vårt intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten görs för varje installation.

I de fall vi beslutar att kameraövervaka är det för att förebygga och förhindra brott, störningar, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande

Materialet lagras i 14 dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott.

Det är i första hand Sandvikenhus som använder materialet och det är väldigt begränsat vilka roller inom företaget som har tillgång till det. Material kan dock komma att lämnas ut till exempelvis Polisen eller till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag, se infomation under rubriken Dina rättigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste Sandvikenhus ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

Vid frågor, kontakta vår kundtjänst.

Klagomål

Om du har några frågor gällande Sandvikenhus kameraövervakning eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten.