Sandvikenhus

Hyresgästmöte Mossvägen

Minnesanteckningar från hyresgästmöte december 2022.


Anteckningar

 • Presentation av medverkande från Sandvikenhus. Trivselvärdarna deltar under mötet och berättar om sin roll.
 • Hyresgästerna upplever att obehöriga vistas i området. Önskemål om att portarna ska vara låsta även på dagtid. Sandvikenhus undersöker.
 • Besöksparkeringarna på Mossvägen fungerar inte, bilar står länge. Sandvikenhus tar upp frågan med Addici.
 • Önskemål om att parkeringsplatser och stolpar ska fräschas upp. Sandvikenhus kollar upp vilka möjligheter som finns.
 • Diskussion om vilka tvättider som gäller. Uppdaterad information ska sättas upp. Man kan även få dit ett relä.
 • Hyresgästerna önskar förbättrad belysning i området, speciellt vid trappan vid tvättstugan/ingången till undercentralen. Sandvikenhus undersöker.
 • Önskemål om att få ett fast bord med bänkar vid lekplatsen. Kan ordnas under 2023 och läggas på boendeinflytandebudgeten.
 • Önskemål om en grillplats med bänkar och bord. I dagsläget så flyttas bänkarna mellan lekpark och där folk grillar. Sandvikenhus undersöker om detta eventuellt kan ordnas till sommaren 2023.
 • Önskemål om att Sandvikenhus ronderar mer kontinuerligt i området. Sandvikenhus ska jobba för att förbättra detta.
 • Det behövs nya städlistor i trapphusen. Sandvikenhus ordnar det.
 • Önskemål om dialog kring dom planerade nya lägenheterna på Mossvägen. Sandvikenhus kollar upp detta med projektansvarig hos Sandvikenhus.
 • Önskemål om att få en uppfräschning av lekplatsen. Sandvikenhus ser över möjlighet att åtgärda det under 2023.
 • Önskan om bättre belysning med närvarogivare i trapphus och källargångar. närvarogivare. SHAB ser över möjligheten att åtgärda detta.
 • Önskemål om att få porttelefoner. Sandvikenhus undersöker.
 • Önskemål om asfaltering på Mossvägen. Detta finns inte med i underhållsplanen för tillfället.
 • Önskemål om att få ett mindre gym nere i en källare. Borådet får driva den frågan och undersöka intresset bland hyresgästerna i området. För gym behövs även en frivilligvärd.
 • Önskemål om pallkrageodling. Sandvikenhus undersöker om vi kan ställa i ordning detta till våren.
 • Det saknas inventarier i kvarterslokalen. Sandvikenhus ser över.
 • Hyresgäster upplever att hanteringen kring jourärenden har försämrats. Kommer att framföras till Sandvikenhus jourchef.
 • Fråga kom upp kring hur många som får vistas i kvarterslokalen. Sandviken ser till att det kommer upp lappar med information om vd som gäller.

Tack för bra dialog och synpunkter under mötet! Sandvikenhus har lyssnat in alla önskemål man kan inte lova att allt kan genomföras.

Två av hyresgästerna på mötet visade intresse för att ingå i borådet på Mossvägen. Sandvikenhus kallar borådet till ett möte innan jul för att lyfta frågorna med dem.